ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlara bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

  1. Taraflar

a) akademi.thy.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi

b) akademi.thy.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

 

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin sahip olduğu internet sitesi akademi.thy.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

3.2. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

3.3. Üye, ilgili internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını ve tüm hukuki ve cezai yükümlülükleri peşinen kabul eder.

3.4. Üye, ilgili internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

3.5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

3.6. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

  1. Gizlilik

4.1. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, Üye'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek suretiyle reklam ve pazarlama alanında kullanmak, Üye'lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek için üçüncü şahıslara verebilir ve dilediği şekilde kullanabilir. Ancak, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

4.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

  1. Hizmet Garantisi

5.1. İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler ‘’olduğu gibi’’ ve ‘’mümkün olduğu’’ temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak  ( tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka  bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 

  1. Kayıt ve Güvenlik

6.1. Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Üyenin bu gerekliliği kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve herhangi bir bildirime ihtiyaç duyulmaksızın hesap kapatılabilecektir.

6.2. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi sorumlu tutulamaz.

 

  1. Mücbir Sebepler

7.1. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin  kontrolü dışında ve herhangi bir kusuru olmaksızın yükümlülüklerini bu anlaşmaya uygun olarak ve zamanında yerine getirmesi imkânını ortadan kaldıran, savaş, doğal afet, grev ve/veya lokavt, su baskını, yangın, eğitmenin hastalığı, kaza ve sair haller mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

  1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

8.1. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, gerektiğinde sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8.2. Sözleşmenin bütünlüğü ve uygulanabilirliği kapsamında, işbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

  1. Fesih

9.1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Havacılık Akademisi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü

10.1. İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre tatbik ve tefsir edilir. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve müşteri arasında eğitim ve/veya hizmetler ile ilgili herhangi bir anlaşmadan doğan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü ihtilafın çözümlenmesinde, Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasır yetkilidir.