EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ


Ulusal ve uluslararası kurallar ile Ortaklık mevzuatı kapsamında; uzaktan eğitimlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi, kullanılan tüm eğitim sistemlerinin güncelliğinin takibi, tüm eğitim taleplerinin koordinasyonu, planlaması ve takibi, dokümanların yönetimi, eğitim geliştirme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini başkanlık içerisinde gerekli koordinasyonu kurmak suretiyle sağlamaktır.


Müdürlük yapısı aşağıdaki ana birimlerden oluşmaktadır;
 • Eğitim Planlama,
 • Eğitim Koordinasyon,
 • Eğitim Kalite Yönetimi,
 • Proje Yöneticiliği,
 • Uzaktan Eğitim,
 • Eğitim Geliştirme ve Değerlendirme,
 • Eğitim Bilgi Sistemleri Geliştirme

Müdürlüğümüzün temel ana görevleri arasında;
 • Uzaktan eğitimlerin yönetilmesini, takibini ve geliştirilmesini temin eder.
 • Başkanlığın intranet portalının ve web sitesinin yönetimini sağlar.
 • Eğitim bilgi sisteminin ihtiyaçlarının belirlenmesini ve sistemin yönetilmesini temin eder.
 • Kaynakların (eğitmen, eğitim mekânı vb.)  etkin yönetilmesini ve gerektiğinde Ortaklık dışından tedarik edilmesini sağlar.
 • Kalite yönetim sisteminin başkanlık adına yürütülmesini ve sorumluluğunda bulunan süreci kapsamına alan tüm dokümanların hazırlanmasını, yayımlanmasını, güncellenmesini ve uygulanmasını temin eder.
 • Ortaklık içi ve dışından gelen eğitim talepleri ile personelin alması gereken zorunlu eğitimlerin planlanmasını, koordinasyonunu ve uygulanmasını temin eder.
 • Tüm eğitim kayıtlarının sistemde tutulmasını ve güncelliğini temin eder.
 • Ortaklığın Organizasyonel ve personel gelişimine katkı sağlayacak eğitimleri temin etmek amacıyla gerektiğinde eğitim ihtiyaç analizinin yapılmasını, araştırılmasını ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini temin eder.
 • Eğitim hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla eğitim ve eğitmen değerlendirme ve geliştirme programlarının yürütülmesini temin eder.
 • Gerekli olduğunda, operasyonu ve emniyeti doğrudan ilgilendiren konularda, Sivil Havacılık Otoriteleri, üretici firmalar, iç-dış kaynaklı tüm servis ve girdi sağlayıcıları ve gerekli diğer kurum ve kuruluşlarla temasa geçer, koordinasyon ve çalışma toplantılarına katılır.
 • Yönettiği süreci kapsamına alan ve sorumluluk atayan tüm dokümanlara uygun hareket eder, çalışanlarının uygun hareket etmesini sağlar. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dokümanlarda tanımlanmış kurallara uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. Gereken kayıtları eksiksiz olarak muhafaza eder/ettirir.
 • Müşteri geri bildirimlerini yönetme süreçlerinin uygulanmasını, izlenmesini ve üst yönetimin gözden geçirmesi için bu süreçlerin verisinin mevcut olmasını sağlar. Geri bildirimlerle ilgili bilgilere erişilmesini sağlar, ilgili faaliyetleri ve kararları rapor eder.
 • Kendisine bağlı ünite ve kademeler arasında disiplin ve otoritede boşluk ve ihtilaf doğmaması için, üniteler arasındaki ilişki ve iletişimi düzenler, mevcut görev ve sorumlulukların İş Yasası, Ortaklık prosedür ve talimatları ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmesini temin ve kontrol eder.